عـارفـان بـا عـشـق عـارف مـی شـونـد
بـهـتـریـن مـردم مـعـلـم مـی شـونـد
عـشـق بـا عـارف مـکـمـل مـی شـود
هـر کـه عـاشـق شـد مـعـلـم مـی شـود

روزت مـبـارک اسـتـاد

۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ۱۳٩٠/٢/۱۳ معلم,عشق CC