"اردیبهشت" به چه معناست؟!

 اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء:
جزء اول((اشا))از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است,راستی و درستی,تقدس,قانون و آئین ایزدی,پاکی....و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است.جزء دیگر این کلمه که واژه ((وهیشت))باشد. صفت عالی است به معنای بهترین,بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.در مجموع این کلمه به بهترین راستی و درستی است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت((مانند بهشت))هم آمده است.

/ 3 نظر / 203 بازدید
سحر

عشق من اردیبهشت.... همون که مانند بهشته ... و شاید رنگ و بویی از بهشت با خودش به این دنیا آورده...[قلب]

رحیم

حق با شماست

Saeid96

جونم اردیبهشت[قلب] خوش به حال خودم که ارددیبهشتی ام[دست] اونم پونزدهم اردیبهشت... بهترین روز سال[نیشخند]